PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos „Auki sveikas“
direktoriaus
2016 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. i/160920

NAUDOJIMOSI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AUKI SVEIKAS“ PACIENTO REGISTRACIJA PAS GYDYTOJĄ INTERNETU IR KITOMIS TEIKIAMOMIS ELEKTRONINĖMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Viešosios įstaigos „Auki sveikas“ paciento registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prisijungimo prie Viešosios įstaigos „Auki sveikas“ „A klinikos pacientų registracijos sistema“ (toliau – AKPRS) ir paslaugų užsakymo elektroniniu būdu tvarką.

2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. paslaugų teikėjas – Viešoji įstaiga „Auki sveikas“, su ja susiję asmenys, jos padaliniai, atsakingi už paslaugos teikimą, administravimą;

3.2. paslaugų gavėjai – asmenys, kuriems gali būti suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, nepilnamečiai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.9 straipsnio nustatyta tvarka pripažinti veiksniais);

3.3. autentifikavimo priemonės – paslaugų gavėjo atpažinimo sistemoje priemonės (atpažinimo vardas ir atpažinimo slaptažodis), kuriomis naudodamasi prie AKPRS gali prisijungti paslaugų gavėjas ir pagal kurias vienareikšmiškai nustatoma jo tapatybė.

4. Paslaugos teikiamos tik paslaugų gavėjui susipažinus ir sutikus laikytis Taisyklių. Sutikimas laikytis Taisyklių išreiškiamas pažymėjus varnelę „Susipažinau ir sutinku“. Išreiškęs sutikimą laikytis Taisyklių, paslaugų gavėjas kartu sutinka su paslaugų teikimo sąlygomis, paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo teisių ir pareigų apimtimi, įsipareigoja laikytis Taisyklių.

 

II. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Teikiant elektronines paslaugas:

5.1. paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui būtų suteikta bendroji informacija apie paslaugą (vizito data, laikas, gydytojas) ir kita reikalinga informacija;

5.2. paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas paslaugų gavėjui susipažinti su šia informacija viešai paskelbdamas ją savo buveinėje, elektroninėje erdvėje arba kitose paslaugų gavėjui prieinamose vietose;

5.3. paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjo pateikta informacija naudojama tik konkrečiai apibrėžtiems tikslams ir tik ta apimti, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti;

5.4. siekdamas apsaugoti paslaugų gavėjo pagrindinius interesus, paslaugų teikėjas užtikrina, kad asmeninė informacija būtų naudojama ir tvarkoma tik paslaugų teikėjo įgaliotų asmenų ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga nustatytoms funkcijoms vykdyti ir išvardytiems tikslams pasiekti. Paslaugų gavėjo asmeninei informacijai apsaugoti nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo naudojamos įvairios saugos technologijos ir procedūros. Be paslaugų gavėjo tiesioginio sutikimo jo asmeniniai duomenys negali būti perduoti ar atskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisėsaugos institucijų paklausimus, teismų sprendimų ar kitų privalomų dokumentų vykdymą ar kitus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams;

5.5. paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti paslaugų gavėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. paslaugų gavėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog paslaugų gavėjas, neatsižvelgdamas į paslaugų teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;

5.7. jei paslaugų teikėjo interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų interneto tinklalapius, paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6. Teikiant elektronines paslaugas:

6.1. AKPRS paslaugos teikiamos tik registruotiems paslaugų gavėjams;

6.2. paslaugų gavėjui, užsiregistravusiam AKPRS, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo registracijos patvirtinimo suteikiama prieiga prie AKPRS;

 

III. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7. Paslaugų gavėjas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad jie būtų tvarkomi, naudojami susisiekti, informaciniams pranešimams siųsti, tinkamam paslaugų vykdymui užtikrinti.

8. Paslaugų gavėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų ir dokumentų teisingumą. Jei paslaugų gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, neprideda reikalingų dokumentų, paslaugų teikėjas neatsako už atsiradusius dėl to padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš paslaugų gavėjo atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius.

9. Užsiregistravęs ir savo asmens duomenis paslaugų teikėjui perdavęs paslaugų gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir jų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis, paslaugų teikėjas šį asmenį laiko tinkamu paslaugų gavėju. Apie prarastus registracijos duomenis paslaugų gavėjai privalo nedelsdami elektroninėmis priemonėmis pranešti el. paštu administracija@aklinika.lt.

10. Paslaugų gavėjai privalo laikytis bendrųjų reikalavimų:

10.1. nedelsdami elektroninėmis priemonėmis pranešti el. paštu administracija@aklinika.lt, jei AKPRS paslauga yra nepasiekiama;

10.2. nedelsdami telefonu arba elektroninėmis priemonėmis el. paštu administracija@aklinika.lt, pranešti apie neatvykimą į gydymo įstaigą;

10.3. AKPRS administratoriai negarantuoja, kad teikiamų paslaugų prieinamumas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus nedelsiant ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Paslaugų gavėjai supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią jie skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamiesi AKPRS, yra išimtinai jų nuožiūra bei rizika, ir tik jie atsako už žalą, padarytą jų kompiuterinei sistemai, jie taip pat prisiima visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms;

10.4. už bandymą neteisėtai prisijungti ar naudotis AKPRS duomenimis, paslaugų gavėjas gali būti šalinamas iš AKPRS, taip pat paslaugų gavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA

11. Paslaugų gavėjas pirmosios registracijos metu privalo prisijungti naudodamasis asmens autentifikavimo priemonėmis. Paslaugų teikėjas užtikrins, kad patvirtinus registraciją ir elektroninio pašto adresą paslaugų gavėjui tiesiogiai prisijungti prie AKPRS būtų suteiktas prisijungimo vardas ir slaptažodis.

12. Tam tikrais atvejais paslaugų gavėjo gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos, tokios kaip išsilavinimas, pomėgiai, įvertinti paslaugų kokybę užpildant anketą ir pan. Tokio pobūdžio informacijos suteikimas nėra privalomas ir neriboja paslaugų gavėjo galimybės naudotis siūlomomis paslaugomis.

13. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio paslaugų gavėjo registracijos formoje pateikti pagrindiniai duomenys (elektroninis paštas, adresas), paslaugų gavėjas, norėdamas toliau naudotis minėtomis paslaugomis, privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Paslaugų gavėjai naudotis AKPRS paslaugomis gali 24 valandas per parą.

15. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti interneto svetainėje siūlomas autentifikavimo priemones.

16. Paslaugų gavėjas už savo neteisėtus veiksmus ir paslaugų teikėjui padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.